Resor och utflykter

Samfundet har en lång tradition att varje år i augusti eller början av september arrangera en medlemsresa till Finland. Resorna utgör ett mycket uppskattat inslag i verksamheten.

 

Genom åren har Finland besökts från norr till söder, stad och landsbygd, finskt och finlandssvenskt. Det finns alltid nya spännande resmål att besöka – ofta med tonvikt på det kulturella. Varje resa dokumenteras med en reseberättelse, och den senaste reseberättelsen återfinns på denna sida. Bilderna förstoras då man klickar på dem.

 

Som medlem är du välkommen att anmäla dig så snart en ny resa presenteras!
 

samfundets resa till helsingfors hösten 2017

Resenärerna samlade utanför Gustaf Mannerheims hem.

Samfundets sommarresa 2017 gick till Helsingfors, och temat var Finland 100 år. Intresset för deltagande var så stort att alla intresserade tyvärr inte kunde beredas plats. Här är Karl Olov Östers rapport från resan.
 
Fredag 15/9
Efter ankomst till Helsingfors med Viking Lines m/s Gabriella och inkvartering på Hotell Marina Palace inleddes stadsbesöket med en vandring runt Senatstorget. Vi besökte de klassiska byggnaderna universitetet, nationalbiblioteket, storkyrkan och slutligen statsrådsborgen, alla ritade under första hälften av 1800-talet av arkitekten Carl Ludvig Engel. Lokala guider visade interiörer av de tidstypiska byggnaderna.

I statsrådsborgen möttes vi i trapphuset av statsministerns statssekreterare, tidigare statsrådet Paula Lehtomäki, som berättade om statsrådets kansli och gav en skildring av händelserna på platsen, då den ryske guvernören i Finland Nikolaj Bobrikov år 1904 sköts av Eugen Schauman. Dådet var en protest mot införandet av ryska språket i förvaltningen, vilket föranlett Schauman att säga upp sig från sin statliga anställning. Schauman sköt sig själv omedelbart efter dådet.

Härefter begav vi oss till Sveriges ambassad vid Salutorget. Byggnaden ombyggdes för sitt ändamål 1922–1924 efter ritningar av Torben Grut, skapare av bland annat Stockholms stadion. Ambassadören Anders Ahnlid tog emot och stod värd för en god lunch. I anslutning till den berättade han om ambassadens aktuella arbetsuppgifter som präglas inte minst av det intensiva, nu närmast blomstrande, samarbetet mellan Sverige och Finland.

Förra ambassadören Kerstin Asp-Johnsson, som deltog i vår resa, gav sedan inblickar från sin tid i olika befattningar vid samma ambassad. Till lunchen hade också representanter för Samfundet Finland-Sverige inbjudits. Denna har återuppväckts av ett antal intresserade finländare, vilket framgick av en redogörelse av föreningens ordförande, den socialdemokratiska riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta. Den allmänna uppfattningen var att de båda samfunden skulle hålla kontakten öppen som ett led i det fördjupade samarbetet mellan länderna.
 

Efter ambassadbesöket följde en rundresa i buss till områden utanför centrum, nämligen Arabiastranden och Fiskehamnen samt Helsingfors vagga i Helsinge i Vanda kommun. Denna plats hade Gustav Vasa utsett för grundläggningen av en stad som ses som ursprunget till Helsingfors. Helsingfors gavs 1812 ställning som huvudstad i Storfurstendömet Finland.

Kvällen ägnades en angenäm middag på Svenska Klubben, där professorn i historia Henrik Meinander höll ett kortare anförande om Finlands utveckling som självständig stat, med betoning på frågan om olika parters inställning till Finlands självständighet åren 1917-1920. Efteråt fick Henrik Meinander under en längre stund besvara eller kommentera frågor och andra inlägg från samfundets medlemmar.

Professor Henrik Meinander med Samfundets historiebok.

Det unga Helsingfors föds ur klippan vid Vandaforsen.

Olof och Inger Ruin på den plats där Helsingfors först grundlades.

Lördag 16/9
Med buss for vi först till Axel Gallen-Kallelas ateljé Tarvaspää i Esbo och därefter till Eliel Saarinens boställe Hvitträsk i Kyrkslätt.

Ateljén Tarvaspää uppfördes 1911–1913 på en bergshöjd ovanför Bredviken. Byggnaden har inspirerats av olika byggnadsstilar och bland annat liknats vid en finsk gråstenskyrka. Arkitekten Eliel Saarinen gjorde grundplanen. Ateljén, som också blev bostad, innehåller rum med alster av Gallen-Kallela i olika genrer, målningar, grafik, fresker, skulptur och textil, även föremål insamlade bland annat i Afrika, där familjen var bosatt några år. Ateljén ägs nu av en stiftelse.

Bostället Hvitträsk vid sjön Vitträsk ritades av arkitektkollegerna Eliel Saarinen, Herman Gesellius och Armas Lindgren i starkt intryck av jugendstilen. Huset i sin storslagenhet skulle fungera som bostad och arbetsplats för alla tre. Sedan Armas Lindgren flyttat och Herman Gesellius avlidit blev Eliel Saarinen ensam ägare av hela Hvitträsk och bodde där med sin familj till 1923, då familjen flyttade till USA. Han återkom nästan varje sommar till dess huset såldes. Eliel Saarinens son Eero skulle komma att bli en av USA:s mera framstående arkitekter.

Nästa resmål var Fazers anläggning i Vanda öster om Helsingfors. Med företagets guide besåg vi den del som är öppen för allmänheten. Visningen omfattade familjen Fazers och företagets historia och inkluderade demonstration och avsmakning av olika produkter. Ett mycket professionellt upplägg, som avslutades med att alla fick med sig varsin påse Fazerprodukter.

Kvällens program var en föreställning på Svenska Teatern med en beställd pjäs av Julian Garner, också regissör: TRO. Beställningen motiverades av såväl Finlands 100 år som Svenska Teaterns 150 år. Pjäsens ram är en historia om två judiska flyktingar från Tyskland som kommit till Finlands landsbygd och deras förhållande till två finländare inför fortsättningskrigets början och inför Förintelsen.
Programbladet gav en mera utvecklad redovisning av hanteringen av flyktingar i det komplicerade samarbetet mellan Finland och Tyskland. Tematiskt kan pjäsens ämne vara tillämpligt på situationer även i vår tid.

På vandring mot Gallen-Kallelas ateljé - men här åt fel håll...

Söndag 17/9
På förmiddagen besöktes Riksarkivet vid Fredsgatan, där en av arkivarierna, Pertti Hakala, visade Utställning III om omvärldens reaktioner på Finlands nyvunna självständighet. Presentationen av de utställda dokumenten var både saklig och humoristisk och väckte åhörarnas påtagliga intresse. Detta var en specialvisning för oss, då utställningen officiellt hade avslutats dagen innan.

Nästa besök gällde Mannerheimmuseet i Brunnsparken, där vi med professionella guider fick en rundvandring i Gustaf Mannerheims hem, en villa tidigare ägd av familjen Fazer men sedermera överlåten till marskalken. Hemmet med sin borgerliga inredning, sitt spartanska sovrum och sina reseminnen, allt enligt Mannerheims smak, ger en bild av den värld han ville skapa för sig personligen när han utåt i höga positioner skulle medverka i att lösa Finlands militära och politiska problem.

Dagens tredje besök gällde Sinebrychoffmuseet vid Bulevarden. Efter lunchen i intilliggande restaurang Southpark såg vi museet guidade av dess intendent. Konstsamlingarna är ursprungligen en donation 1921 till finska staten av makarna Paul och Fanny Sinebrychoff, som tillhörde en från Ryssland invandrad bryggarfamilj. Donationen omfattade 900 konstverk, som sedermera utökats genom nya donationer. Museet är numera en del av Finlands nationalgalleri, som är en offentligrättslig stiftelse. Konsten visas på andra våningen med delvis bevarad inredning. En imponerande upplevelse!

Efter detta var det bara att ta sig till färjeterminalen för färden hem.

Organisatör och reseledare var styrelseledamoten Lasse Zilliacus med bistånd av Samfundets skattmästare Gunda Ahlström. Till båda riktades ett stort tack.

Text: Karl Olov Öster
Foto: Bo Hemborg

Riksarkivet vid Fredsgatan, där arkivarien Pertti Hakala tog emot Samfundet.

samfundets resa i runebergs, topelius och chydenius spår sommaren 2016

Resenärer från Samfundet framför Kuddnäs, Zacharias Topelius hemgård i Nykarleby.
 

Samfundets traditionella sommarresa till Finland ägde rum i första höstveckan, nämligen den 1-4 september 2016. Resan gick till landskapet Österbotten och närmare bestämt till kustområdet kring Jakobstad, Karleby och Nykarleby.

Mottot för resan: I Topelius, Runebergs och Chydenius fotspår. Antalet deltagare var 29. Färdledare var styrelseledamoten Marie Hafström. Också vice ordföranden Ingrid Iremark och ledamoten Dag Klackenberg medverkade.

Dag 1 Torsdag

Avresa gick från Arlanda i propellerplan till Vasa och därifrån med buss till Jakobstad, där inkvartering för hela resan skedde på Stadshotellet. Dagen avslutades med middag på hotellet.

I anslutning till middagen fick vi träffa Svenska folkpartiets nyvalda ordförande Anna-Maja Henriksson, som tidigare varit justitieminister, men som fortfarande är ordförande också i Jakobstads stadsfullmäktige. Hon belyste aktuella rikspolitiska förhållanden i Finland, däribland inte minst frågan om svenska språkets ställning, där hon underströk vikten av att dess officiella ställning måste bevaras. Hon presenterade också förhållandena i Jakobstad och pekade bland annat på den goda entreprenörsanda som råder och den låga arbetslösheten i jämförelse med riksgenomsnittet.

VD i Finsk-svenskahandelskammaren, tillika ledamot i Samfundets styrelse Kjell Skoglund, bördig från Österbotten, kompletterade med ytterligare synpunkter på näringsliv och kultur.

Dag 2 Fredag

Efter frukost skedde avfärd med buss till första delmålet, nämligen Karleby och närmare bestämt Karleby sockenkyrka från 1400-talet. Vi möttes där av Sveriges honorärkonsul i Karleby Peter Holm med fru. Främsta orsaken till besöket var att Anders Chydenius (1729-1803) var kyrkoherde där från 1770 till sin död.

Anders Chydenius är särskilt aktuell nu i anslutning till att det 2016 är 250 år sedan Sveriges första tryckfrihetslagstiftning antogs. Detta skedde alltså 1766 och initiativtagare var just Anders Chydenius. Han hade ett mycket brett register inom teologi, nationalekonomi, politik, medicin, musik men också som förkämpe för yttrandefrihet i tal och skrift liksom upprätthållande av mänskliga rättigheter och transparens i samhällets förvaltning. Han var under tre perioder riksdagsman i Sveriges riksdag.

Kyrkoherden emeritus Peter Kankkonen visade kyrkan. Han pekade särskilt på en s.k. fattiggubbe i trä från1840-talet som står i vapenhuset för insamling av pengar till fattiga och på altarmålningarna som utförts av Alexandra Frosterus-Såltin år 1902.
 

Fattiggubben i Karleby.
 

I kyrkans sakristia berörde kyrkoherden det säregna i att Anders Chydenius inte gravsatts i en riktig grav på grund av bisarra förhållanden kring hans begravning 1803. Vid en omläggning av kyrkans golv hade dock hans förmodade stoft hittats och ett kranium hade undersökts av expertis. Undersökningen visade att det med sannolikhet var fråga om rätt person. Enligt kyrkoherden hade han vid ett senare tillfälle letat efter kraniet och därvid funnit en kartong från en karamellfabrik innehållande ett kranium, vilket av motsvarande expertis ansågs sannolikt vara Chydenius kranium.

Efter kyrkan och besök vid hjältegravarna besöktes den prästgård som Chydenius med familj bott i. Där belyste kyrkoherden mera utförligt Chydenius samlade gärning. Prästgården är numera ett levande kulturcentrum.
 

Efter kaffe i församlingsgården fortsatte vi med buss och under ledning av konsul Peter Holm, som berättade om sin verksamhet som konsul. Bussen körde oss till stadens konsertsal Snellmansalen (bilden till höger). Där fick vi under en stund lyssna till en konsertrepetition med Mellersta Österbottens Kammarorkester under ledning av Olli Mustonen, en mycket framstående dirigent, pianist och kompositör. Orkestern har tilldelats flera nationella och internationella priser, har framträtt med många internationellt kända solister och gjort mer än 60 skivinspelningar.

Härefter begav vi oss till Stadshuset i Karleby där vi möttes av nytillträdda stadsdirektören Stina Mattila och kanslisekreteraren Sonja Remell. Efter lunch i stadshusets restaurang fick vi en allmän presentation av stadens politik och näringsliv. Staden grundades 1620 av Gustav II Adolf, vilket innebär att det 2020 blir ett 400-årsjubileum. Man planerade att inbjuda Sveriges kung att hedra jubileet med sin närvaro.
Besöket i Karleby avslutades med fri vandring i stadens historiska trähusstadsdel, kallad Neristan. Både väl och mindre väl underhållna hus fanns.

Efter återfärden till Jakobstad åt vi middag på hotellet. Vid middagen medverkade författaren Wawa Stürmer från Jakobstad. Hon gav en fin översikt över den österbottniska litteraturens ställning idag. Hon betonade att den österbottniska litteraturen nu står i framkant nationellt. Ett bokförlag Scriptum har också tillkommit för detta ändamål. Som mest framträdande författare under årens lopp framhöll hon Anna Bondestam, Lars Huldén och Gösta Ågren. Avslutningsvis läste hon några strofer ur deras verk.

Vandring i Neristan, Karleby.

Dag 3 Lördag

Efter frukost företogs promenader i Jakobstad. Staden som grundades 1652 av Ebba Brahe, änka efter Jakob de la Gardie. Cirka 60 procent av invånarna har svenska som modersmål, men även många finnar där är vana att tala svenska.

Den första promenaden ledde till Jakobstads museum, inrymt i ett stenhus från 1800-talet som uppförts och bebotts i fyra generationer av en handels- och redarfamilj Malm. Museets chef Carola Sundqvist presenterade familjens historia och visade museet, som innehåller föremål som relaterar till handel, industri, sjöfart och hemliv i Jakobstad. På vägen till museet passerade vi Johan Ludvig Runebergs födelsehus.
 

Sedan vandrade vi vidare till Campus Allegro, ett levande centrum för utbildning i konst, design, musik och yrkesutbildning. Anläggningen är skapad med utnyttjande av befintliga byggnader från tre århundraden (1700-, 1800- och 1900-talen) som förts samman med helt nybyggda partier, bland annat innehållande en verkligt fin konsertsal (Schaumansalen). Anläggningen demonstrerades av dess arkitekt Roger Wingren (bilden till höger). Sammantaget gjorde det hela ett mycket imponerande intryck.

Vi fortsatte sedan under ledning av en lokal turistguide stadspromenaden för att se andra delar av bebyggelsen. Här fanns en imponerande byggnad för en tidigare stor tobaksindustri som numera används som stadshus och utrymme för vissa museer, ritad av Torben Grut, arkitekt till bland annat Stockholms stadion. En intilliggande brandstation har också ritats av Torben Grut. En påtaglig likhet i stilen finns mellan denna och Stadion trots sina vitt skilda ändamål.

Vi vandrade också genom kvarteren i stadsdelen Skata med gamla trähus avsedda ursprungligen för sjöfolk, men som senare förvandlades till arbetarkvarter. Numera är de tillgängliga även för andra personer. Ursprungligen hade staden beslutat att samtliga dessa hus i kvarteren skulle rivas men efter opposition togs beslutet tillbaka. Det kan nämnas att namnet Schauman nämndes ofta om olika projekt som gjorts i staden under årens lopp.

Efter lunch fanns tillfälle till ett par timmar på egen hand.

Stadsdelen Skata i Jakobstad.

Senare på eftermiddagen for vi med buss till Korpholmen i Kronoby kommun. Vi mottogs där av styrelseledamoten i Kronoby Hembygdsförening Håkan Vikström. Målet var bese den plats som på 1600-talet hade inrättats för ett hospital för personer drabbade av spetälska. Anläggningen hade för de spetälska varit sluten genom en palissad. En kyrka hade funnits liksom andra smärre byggnader. Anläggningen kom sedan att användas för psykiskt sjuka och fattiga personer som i vissa fall hade förvarats fjättrade med bojor. Verksamheten där avslutades helt först 1841.

Genom hembygdsföreningens initiativ har anläggningen återskapats genom uppförande av helt nya hus jämte kyrka, allt för att påminna eftervärlden om vad som skett på platsen. Håkan Vikström konstaterade att en teori är att hanteringen av skjutna sälar skulle ha skapat sårinfektioner på människors händer med resultat som påminde om spetälska. Nospartiet på sälar skulle innehålla ett giftigt sekret som kunde leda till sådana skador.

Efter denna i någon mening säregna upplevelse var det dags för en mycket bra avslutningsmiddag på restaurant Hästöskaten, vackert belägen vid stranden av Larsmosjön. I anslutning till middagen framfördes deltagarnas tack till reseledaren och övriga styrelserepresentanter för vad man fått vara med om och för det utmärkta sätt resan genomförts.

Håkan Vikström presenterar Korpholmen i Kronoby.
 

Dag 4 Söndag

Efter frukost gick bussfärden till Nykarleby. Vi besökte där gården Kuddnäs där Zacharias Topelius föddes. Topelius är ju känd för alla sina sagor och visor och inte minst för verket Fältskärns berättelser, en klassiker som är välkänd i varje fall för resedeltagarna. Förre intendenten för gården Bo Kronqvist (bilden till höger) berättade för oss om Topelius familj, utveckling och betydelse. Han berättade också livfullt om det omfattande aktiva kulturlivet i Österbotten och talade om att han är styrelseordförande i det tidigare nämnda bokförlaget Scriptum.

Efter Kuddnäs besökte vi koncernen KWH:s företagsmuseum vid Keppo gård i Jeppo. Docenten Holger Wester, som skapat museet, berättade om koncernens utveckling från rundvirkesleverantör till pappersindustrin, introduktion av plasttillverkning i Finland, rörtillverkning i metall och plast, minkfarmning och pälstillverkning och numera också stortillverkare av slipmaterial.

Sedan fortsatte vi till resans sista besöksmål, nämligen Oravais. Där utkämpades den 14 september 1808 det slag som slutade med att den ryska armén besegrade den svenska armén. Genom förlusten förlorade Sverige inte bara detta slag utan så småningom 1809 hela den finska rikshalvan till Ryssland som ett storfurstendöme. Oravais historiska förening har på platsen återskapat byggnaden ”Furirens boställe” till en restaurant där vi för övrigt intog lunchen. Vi fick se en kortare film om fältslaget och förevisades ett fantastiskt diorama med många tennsoldater uppställda på slagfältet. Vidare besågs det minnesmonument över slaget som finns uppfört på en kulle.

På platsen finns också en sten som erinrar om den av Runeberg i Fänrik Ståls sägner skaldade personen Lotta Svärd, en kvinna som drog ut i fält med svensk-finska trupperna. Hennes namn gavs också som benämning för den finska lottarörelsen.

Slutligen avreste vi med vår buss till Vasa flygplats för återresa till Arlanda som skedde på exakt avgångs- och ankomsttid.

Text: Karl Olov Öster
Bilder: Bo Hemborg

Oravais slagfält sådant det ser ut i dag.
 

samfundets sommarresa till tavastehus och tammerfors 2015
Monumentets text: ”Här föllo tappra svenska män vid värnandet av Finlands frihet 1918.” Historikern Olof Palme (1884-1918), farbror till framlidne statsministern Olof Palme, hörde till de stupade vid Tammerfors på inbördeskrigets sista dag. Vid stenen ses deltagarna från Samfundet Sverige-Finland, bland dem (i blått till höger om monumentet) Ann-Cathrine von Koch, systerdotter till den stupade Olof Palme.

Målet för Samfundet Sverige-Finlands resa den 27-31 augusti var Tavastland i mellersta Finland, med anor från 1300-talet. Vi var 26 deltagare med ordförande Kerstin Asp-Johnsson och med Lasse Zilliacus som vägvisare och fixare.

Första stopp under resan för närmare granskning gällde Jean Sibelius födelsehem i Tavastehus. En vacker gul trävilla mitt i staden ser ständigt många besökare intresserade avi den stora kompositörens första hem, som blev den dominerande gestalten inom finländsk tonkonst.
 

Efter mysig lunch i ”Pepparkakshuset” fick deltagarna välja mellan besök i Tavastehus slott från sent 1200-tal och Iittala konstglasbruk i Fiskars. På glasbruket kunde besökare bland annat studera glasblåsning och fick möjligheter att köpa handgjorda föremål. Ett rymligt Designmuseum hade mycket att visa. Till höger en typisk Iittalafågel.
                                                      
Efteråt avfärd mot Tammerfors, med incheckning på Hotell Scandic Station. Deltagarna hade kvällen att disponera efter eget gottfinnande.

Välskött stad

Efter frukost på hotellet följde guidad sightseeing i buss med en kunnig ung guide, som talade god svenska. Hon presenterade de olika stadsdelarna, särskild de som vuxit fram i centrala Tammerfors.

Tammerfors domkyrka beskrevs som ett enhetligt konstverk av konstnärerna Hugo Simberg och Magnus Enckell. Både barn och vuxna hade stått stod modeller för konstverken med  de de djärva lösningarna och symbolerna runtom i kyrkan, bland annat som en orm i takvalvet och nakna pojkar med girlander.

Därefter gick färden till Pyynikki, en naturskön ås med ståtlig tallskog, omkring 150 meter över havet – ett av stadens viktigaste friluftsområden. Ett 60 hektar stort område upptas av villastadsdelen Pyynikinrinne från 1900-talets tre första decennier. På åsens sydsluttning finns en berömd sommarteater med vridläktare, antagligen världens äldsta, inrättad 1959. På 1960-talet framfördes där en dramatiserad version av Väinö Linnas ”Okänd soldat”.

Lunchen bestods till en fantastisk utsikt 124 meter uppe i tornet Näsinneula i Särkänniemi-parken. Sedan show i världens nordligaste delfinarium!
Härlig utsikt under lunchen i Näsinneula.
 

Svenska skolan

Vi besökte Svenska samskolan, där rektor Ronny Holmqvist presenterade svenskheten i Tammerfors. Skolan, grundad 1895 av en generös svensk familj, är den enda svenskspråkiga i staden. Skolan omfattar både grundskola (årskurserna 1-9) och tre årigt gymnasium, numera också dagis och lågstadium (årskurserna 1-4). Svenska samskolan är därmed den största svenskspråkiga skolan i det finskspråkiga Finland.

Dagen avslutades med festmiddag på Finlayson Palace. Dit inbjöds också rektor Holmqvist med hustru.

Rektor Ronny Holmqvist berättar om Svenska samskolan i Tammerfors. Ovanför honom bilder av det äkta par som såg till att skolan kunde grundas.
.

Slutspurt

Söndag förmiddag kunde intresserade ta sig till Leninmuseets sista visning innan det gamla ”sovjetiska” museet stängdes för ett år. Det byggs nu om till ett modernt Finland/Ryssland-museum.

På väg till Helsingfors fick vi uppleva Hattula medeltidskyrka i Egentliga Tavastland, byggd helt av tegel – ett viktigt vallfartsmål. Kyrkan uppfördes i mitten av 1400-talet. Interiörens valv, väggar och pelare pryds av målningar, som hör till de bäst bevarade i sitt slag.

Text: Hasse Svensson
Foto: Britt Svensson-Håkanson
 

sommarresans
Program 2015

Bilden ovan: Tammerfors by night.

VÄLKOMMEN TILL UTFLYKT I TAVASTLAND 2015!

TORSDAG 27 AUGUSTI
15.30             Samling i Viking Lines terminal, Stadsgårdskajen, Stockholm
16.30             Avfärd med Mariella. Middag ombord.
 
FREDAG 28 AUGUSTI
                      Sjöfrukost ombord.
10.10             Ankomst till Viking Lines terminal, Helsingfors.
                      Avfärd med egen buss norrut mot Tavastehus. Kort avstickare genom
                      Hyvinge centrum för yttre besiktning av Aarno Ruusuvuoris kyrka.
ca 12.00         Besök i Jean Sibelius födelsehem i Tavastehus.

Bilden ovan: Jean Sibelius födelsehem.

13.00             Lunch på Pepparkakshuset                     
14.00             Besök på Tavastehus slott från sent 1200-tal. (OBS! Mindre handikappvänligt)
                           ALTERNATIVT
                     Avfärd till Iittala konstglasbruk. Ange önskat alternativ!
15.45             Avfärd mot Tammerfors
ca 16.30         Incheckning på Hotell Scandic Station, Ratapihankatu 37 (Bangårdsgatan 37),
                      (Telefon: +358 3 3398000)

                      Därefter FRI KVÄLL ATT DISPONERA EFTER EGET GOTTFINNANDE!

LÖRDAG 29 AUGUSTI
                     Frukost på hotellet
09.30             Guidad sightseeing. Pyynikki, Pispala, Palme-monumentet, Domkyrkan m.m.
12.30             Lunch i Näsinneula, uppe i tornet i Särkänniemi park (124 m högt)
14.00             Delfinshow i världens nordligaste delfinarium!                                   
15.15             Sveriges konsul Martin Lilius och rektor Ronny Holmqvist presenterar svenskheten
                     i Tammerfors i Svenska Samskola, som bjuder på kaffe.
ca 16.15        Individuell återfärd till hotellet med lokalbuss eller taxi för den som det behöver.
                     Tammerfors Konstmuseum/Mumindalen håller öppet till 18.00 för den som önskar
                     göra ett besök, vilket inte ingår i det gemensamma programmet.


19.30             Festmiddag på Finlayson Palace, Kuninkaankatu 1 (Kungsgatan 1).
                     Presentation av huset och familjen Finlayson. Taxitransport till hotellet.                    

Bilden ovan: Finlayson Palace

SÖNDAG 30 AUGUSTI
                     Frukost på hotellet
09.30             Till Leninmuseet med lokalbuss, respektive taxi.
10.00             Leninmuseet, sista guidad visning, varefter det gamla ”sovjetiska” museet stängs för ett
                     år och byggs om till ett modernt Finland vs Rysslandmuseum!
12.00             Lunch på hotellet
12.45             Bagageinlastning och avfärd.
ca 14.00         Besök i Hattula medeltidskyrka med bland de bäst bevarade 1400-talsmålningarna i sitt
                     slag i Finland. Guidad visning.
15.00             Avfärd till Helsingfors      
16.30             Ankomst till Viking Lines terminal i Helsingfors. Utdelning av biljetter.
17.30             Avgång med Mariella till Stockholm.
                     Middag ombord.

MÅNDAG 31 AUGUSTI
                      Sjöfrukost ombord
10.00             Ankomst till Stockholm, Stadsgårdskajen

Bilden ovan: Sista chansen att se Leninmuseet.
 

samfundets
sommarresa
till björneborg
och åbo 2014

Anders af Heurlin, nuvarande ägare till Qvidja slott, ger en exposé över dess historia.

Vid årets sommarresa till Björneborg och Åbo den 28 augusti till 1 september deltog 33 medlemmar. Programmet inrymde en myckenhet av historia, kultur, god mat och inblick i svenska språkets ställning i Finland.

Redan på Vikings m/s Amorella sattes matribban högt med en örtgratinerad kalvrygg medan vi passerade Oxdjupet i kvällsmörkret. Med buss bar det nästa dag av norrut till en första paus vid Vuojoki herrgård i Euraåminne (fi. Eurajoki) där vi fick husets historia berättad till kaffet. Första dagsmålet var det Ahlströmska industriområdet i Norrmark, en välbevarad bruksmiljö som utgör navet i ett familjeimperium grundat kring 1870 av stor betydelse för samhällsutvecklingen. Vackert beläget bland imponerande furor ligger på dess skogsmarker den Alvar Alto-ritade Villa Mairea från 1939 med de Gullichsenska konstsamlingarna, en legendarisk arkitektdröm.

Med finsktalande guide, tolkad av Lasse Zilliacus, gjorde vi en grundlig rundtur i Björneborg som med sina 83 000 invånare kanske är mest känd för Pori jazzfestival men även för sin tunga industri med det dominerande företaget Rosenlew. En gripande och säregen upplevelse var att besöka Juseliusmausoleet, en rik mans tribut till sin bortgångna elvaåriga dotter Sigrid vid förra sekelskiftet. Väggarna bar Kalevalamotiv ursprungligen skapade av Akseli Gallen-Kallela.

På Svenska klubben gav vår konsul och tillika rektorn för Svenska samskolan, Ulrika Hollsten, och hennes make Jan-Henrik en inblick i den lilla svenska minoritetens – cirka 450 själar - villkor. På återfärden till Åbo upplevde vi resans enda regn. Efter incheckning och vila på hotell Holiday Inn var kvällen fri.

Tredje dagen var det Åbos tur att bli ordentligt genomlyst. Staden, som är Finlands äldsta och fram till 1812 var huvudstad, innan denna flyttades till Helsingfors, har i dag drygt 180 000 invånare. Guiden Tina Gustafsson tog oss med buss till den imponerande domkyrkan, runt akademikvarteren och ut till S:t Henriks ekumeniska konstkapell på ön Hirvensalo. Där visades skulptören Wäinö Aaltonens utställning ”Låt skönheten bo i mitt hjärta”. Byggnaden från 1996 ritad av Matti Sanaksenaho är i sin vackra enkelhet inspirerad av en uppochnervänd båt och en ny vallfärdsort för arkitekter från hela världen.

Till lunchen på restaurang Djäknen hade två professorer anslutit sig, historikern Nils-Erik Villstrand och litteraturvetaren Clas Zilliacus. De gav en ingående beskrivning av Åbo Akademis – det enda helt svenskspråkiga universitetet i Finland – tillkomst och aktuella läge – bland annat med hänsyn till svenska språkets förändrade ställning. Villstrand tog oss sedan på en lärd rundvandring i akademikvarteren. Efter en kaffepaus fortsatte promenerandet till Klosterbackens hantverksmuseum där vi besökte de trähus, de enda som finns kvar efter den stora branden som 1827 ödelade tre fjärdedelar av staden. En trött skara vilade sedan ut inför kvällens renytterfilé på båten Svarte Rudolf i Aura å.

Fjärde dagen fördjupades historiekunskaperna med besök på Åbo slott från 1280-talet, under ledning av historiestudenten Emil, respektive i det underjordiska ruinkvarter från det medeltida Åbo som utgör del av historie- och nutidskonstmuseet Aboa Vetus et Ars Nova. De två grupperna återförenades på Fabbes café innan vi på Sibeliusmuseet fick en inblick i ”Jannes” liv. Det följdes av en skön, avkopplande stund till en gitarrkonsert med äkta paret Hanna och Tuomas Kourula.

Sista utflyktspunkten blev på Qvidja slott från 1400-talet på ön Lielax i Pargas, ett av de många ställen i Finland som gästats av den nitiske Gustav Vasa, som ätit kräftor här 1555. Slottsägarna Anders och Eva af Heurlin bjöd på en översikt av slottets ägarhistoria och på nybakade piroger med ett glas rosévin i de vackra salongerna i den nyare huvudbyggnaden från 1860-talet. På återvägen till Åbo hamn passerade vi det enorma kalkbrott som länge utgjort grunden för Pargas ekonomi.

Innan Lasse Zilliacus återvände till sitt älskade Karelen fick han ett välförtjänt tack för sina arrangemang av Kerstin Asp-Johnsson. Hon å sin sida tackades efter hälleflundran i restaurang Oscar på m/s Grace tillsammans med Gunda Ahlström för sina insatser av Mats Bergquist. Det var 32 mycket mätta, nöjda, trötta och Finlandskunnigare medlemmar som försökte sova några timmar innan vi landade vid Stadsgården halv sju på morgonen.

Lars-Olof Lundberg

Bilden nedan tagen på Klosterbacken i Åbo.

Samfundets sommarresa
till lovisa och kotka 2013

Framför Sarvlax gård Framför Sarvlax gård
Samfundets sommarresa gick i år till Lovisa och Kotka. Den bjöd på ett brett spektrum av upplevelser: slottsbesök, kejsarfiske, regionalpolitik, konst, musik och ett otal kulinariska specialiteter.

Middagsbordet på Finlandsfärjan blev en gemytlig start för de 21 resenärerna. I Helsingfors mötte vår reseledare Lasse Zilliacus och lotsade oss med buss till den anrika Sarvlax gård. Framför den imponerande rosafärgade fasaden på huvudbyggnaden från 1683 mötte värdfolket och ättlingen till ”den siste finlandssvenske hövdingen” Ernst von Born, Gitta Dahlberg. Hon och maken Ulf visade oss runt i de tre våningarna, där varje rum rymmer sin egen historia. Egendomen, som från 1450-talet ägdes av stamfadern till släkten Creutz och 1811 förvärvades av släkten von Born, ägs numera av Svenska Litteratursällskapet.

Eftermiddagen ägnades en guidad rundtur i Lovisa och kvällen kultur på Bonga slott. Vi såg naivistiska färgsprakande verk av konstdoktorn, textilkonstnären, författaren, filmaren, musikern och professor Riitta Nelimarkka och njöt av soloverk för harpa och en duo för violin och cello, ett inslag i stadens Sibeliusdagar.

Tredje resdagen besöktes Kotka, hamnstad som fördelar sig över flera öar och halvöar och har 56 000 invånare. Här rinner Kymmene älv ut i havet och alldeles före mynningen ligger Langinkoski, en fiskrik fors som lockade storfursten – i Ryssland benämnd tsar – Alexander III att anlägga en fiskestuga. Vår guide Ragnar Backström levandegjorde tsarfamiljens enkla liv i stugan, ritad av bland andra Magnus Schjerfbeck, konstnärinnan Helenes bror. Stugan saknade alla bekvämligheter, och samtiden förvånades över att tsaren personligen bar in vatten, medan hans danska gemål Dagmar lagade maten. Fisket bedrev tsaren avspänt från en bänk på stranden med en cigarr i munnen.
 
I ett mycket intressant lunchföredrag inne i Kotka berättade stadsdirektören Henry Lindelöf om staden och regionen. Ett mål är att utveckla staden till ett logistiskt centrum längs den östvästliga korridor som är femmiljonerstaden St. Petersburgs viktigaste väg västerut. Det pågående motorvägsbygget till ryska gränsen har stor betydelse, liksom den ryska turismen och de ryska investeringarna i regionen.

Besök på marincentret Vellamo följde. En arkitektoniskt spännande skapelse vid en hamnkaj som rymmer Finlands sjöfartsmuseum och Kymmenedalens museum. Vi beundrade en smäcker skärgårdskryssare som tillhört vår resedeltagare Maj-Britt Höckert Notinis far och fick av henne ta del av trevliga barndomsminnen. På Kotka Maretarium fick vi en livaktig beskrivning av Finlands femtio fiskarter och deras egenheter. Innan vi lämnade Kotka hann vi  ta en titt på lämningarna vid Svensksund där Sverige utkämpade två klassiska sjöslag mot Ryssland. Åter i Lovisa trakterades vi med god mat på Degerby Gille, ett värdshus med anor från 1695.

Sista dagen lärde vi mer utförligt känna Lovisa med dess flerhundraåriga trähuskvarter och pittoreska gator. Inramningen blev extra fin av att stadsborna just denna dag firade Lovisadagen.

Ett spännande och välmatat program, och ett stort tack till våra inspirerande reseledare Kerstin Asp-Johnsson och Lasse Zilliacus!

Lars-Olof Lundberg
 
Tsarens fiskestuga

Samfundets sommarresa
till Åland 2012

Kastelholms slott Kastelholms slott

Fler bilder från resan till Åland finner du här.

 

Samfundets årliga sommarresa till Finland hade detta år landskapet Åland som mål. Det hade sin orsak i att det i år är 90 år sedan Ålands statsrättsliga reglering inom Republiken Finland fastställdes efter ett beslut av Nationernas Förbund. Antalet deltagare i resan var 26 med Samfundets ordförande, ambassadör Mats Bergquist, som reseledare.

Resan inleddes söndagen den 26 då vi for med m/s Rosella från Kapellskär till Mariehamn. Efter incheckning på Hotell Arkipelag följde på kvällen en middag på Sveriges generalkonsulat med gäster även från Åland. Värd var generalkonsul Ingrid Iremark, som också organiserat programmet tillsammans med den lokala turistbyrån. Hon presenterade konsulatets huvudsakliga arbetsuppgifter och betonade den nära, positiva relationen till Ålands myndigheter och organisationer.


Tisdagen den 28 inleddes med guidad busstur till idylliska Önningeby i Jomala kommun. Där har inrättats ett konstmuseum som rymmer konstverk av de finländska och svenska konstnärer som under 1800-talets senare del slog sig ner i trakten för att bo och arbeta. En var den svenske målaren J.A.G. Acke. Hans verk var för tillfället utställda där i en större privat ägd samling. Efter detta besök intog vi lunch på Stallhagens pub, som själv producerar sitt öl. Ytterligare ett exempel på entusiastiskt entreprenörskap med utvidgningsplaner.

 På eftermiddagen hade vi beretts möjlighet att besöka entreprenören, kommerserådet Anders Wiklöfs privata sommarbostad Andersudde i Lemlands kommun. Anläggningen har ett anslående, modernt bostadshus, där hans konstsamling av finländsk och svensk konst är hängd med åtskilliga kända verk. Som skilda exempel på svenska verk, utöver av Bruno Liljefors och Anders Zorn, kan nämnas Peter Dahls stora målning Stolta stad, Gittan Jönssons Diskkasterskan och en mindre variant av Carl Larssons Midvinterblot. Till anläggningen hör också en tennisbana med plats för 1 600 åskådare eller 3 000 åhörare vid t.ex. en konsert.

 

 

Resan avslutades på m/s Rosella med gemensam middag under färden till Kapellskär, där bussen till Stockholm väntade. Deltagarna visade mycket stor uppskattning över vad som bjudits under resan.
 

Karl Olov Öster
 

Samfundets sommarresa
till Kuopio 2011

Pujitornet på avstånd. Foto Lasse Zilliacus Pujitornet på avstånd. Foto Lasse Zilliacus

Fler bilder från resan till Kuopio hittar du här

 

Samfundets årliga sommarresa till Finland ägde rum den 21-26 augusti. Målet för resan var denna gång staden Kuopio med omgivningar i Savolax, ca 40 mil norr om Helsingfors. Antalet deltagare var 23 med ordföranden Mats Bergquist i spetsen.

Resan anträddes på söndagen med kvällsbåten m/s Gabriella från Stadsgården med gemensam middag ombord. Efter en lugn överfärd anlände vi vill Helsingfors på måndagen där buss väntade vid Vikingterminalen.
Under bussresan gjorde vi ett lunchuppehåll på Tertti herrgård vid S:t Michel, som erbjöd en fin interiör och en mycket förnämlig lunchbuffé.

Inte så stockdumma konster.Foto Lasse Zilliacus Inte så stockdumma konster.Foto Lasse Zilliacus

Efter ankomsten till Kuopio skedde incheckning på hotell Sokos Puijonsarvi med utmärkta rum och fint läge intill domkyrkan med kort gångväg till hamnen. Vi steg där ombord på fartyget  m/s Ukko för en kvällskryssning på sjön Kallavesi. Ombord serverades en god middag samtidigt som fartyget strök längs sjöns stränder med sina betydande inslag av sommarhus, ofta dolda bakom trädstammar.

Tisdag började med ett par timmars bussrundtur med svensktalande guide i själva Kuopio, som är en vackert belägen stad med en trevlig bebyggelse. Därefter intogs lunch på herrgården Koivumäki. Sedan följde en tur till bröderna von Wrights konstnärsmiljö kring gården Haminanlaks. Gården, som numera ägs av en familj Falkenberg, förevisades av en familjemedlem efter det att vi gjort en skogsvandring i stundom oländig terräng under ledning av en annan medlem av familjen. Under vandringen gjordes ett antal stopp för att betrakta landskapsavsnitt som bröderna återgett i sin konst.

 

Efter detta var det dags för eftermiddagens sista begivenhet, nämligen Bella-Veneet Oy där huvuddelägaren tillika VD Raimo Sonninen bjöd på kaffe och gav på svenska en utförlig och intressant presentation av företaget, som han också grundat för ca 40 år sedan. Företaget producerar fritidsbåtar av märkena Flipper, Bella och Aquador i varierande modeller och prisklasser. På kvällen bevistade vi en akrobatisk övning i timmerflottning i anslutning till en restaurang i flottargården Rauhalahti. Flera deltagare passade på att pröva bastubad i rökbastu.

Orrspel på Tertti herrgård. Foto Lasse Zilliacus Orrspel på Tertti herrgård. Foto Lasse Zilliacus

Onsdag ställdes färden till ortodoxa Nya Valamo kloster. Det gamla Valamo kloster låg på en ö i Ladoga med en mycket omfattande klosteranläggning. Efter vinterkriget tillföll ön Sovjetunionen. Klostret och dess munkar flyttade då verksamheten till Heinävesi kommun sydost om Kuopio. Klostret som nu har ett fåtal munkar är inrymt på en gårdsegendom där åtskilliga kompletterande byggnader uppförts, främst en praktfullt inredd kyrka. Viktigaste inkomster kommer från turism och renovering av konstföremål.


Klosteranläggningen förevisades oss av den finlandssvenske prästen Sergius Colliander, son till den på sin tid bekante författaren Tito Colliander. Efter lunch i klostrets restaurang följde en kort ortodox bönegudstjänst på svenska med fader Sergius som officiant. På återresan till Kuopio gavs tillfälle till ett kortare besök på ett litet nunnekloster.

På trappan till Haminanlaks. Foto Lasse Zilliacus På trappan till Haminanlaks. Foto Lasse Zilliacus

Torsdag var det bussfärd åter mot Helsingfors. Under resan gjorde vi ett besök på Mannerheimsmuseet i S:t Michel. Museet är inrättat i en skolbyggnad där marskalk Mannerheim hade sitt högkvarter och ledde Finlands krigsmakt under krigen mot Sovjetunionen. Resan fortsatte med uppehåll på ett café, inrymt i en tidigare prästgårdsbyggnad utanför staden.  Slutligen nådde vi färjan, där vi åt gemensam middag. Efter åter en lugn överfärd anlände vi alla nöjda till Stadsgården på fredag morgon.

Karl Olov Öster

 

Samfundets sommarresa
till Helsingfors 2010

Foto: Lasse Zillacus Foto: Lasse Zillacus

Samfundets årliga resa till Finland ställdes denna gång till Helsingfors med avresa med Vikingline den 22 och återresa med samma färjelinje den 25 augusti.

 

Resan som samlade inte mindre än 34 medlemmar inleddes den 23 med en utflykt till Sveaborg, som nu firar 300-årsminnet av byggherren och fältmarskalken Augustin Ehrensvärds födelse, och där vi sakkunnigt fördes runt av en mycket trevlig guide från Ehrensvärdssamfundet.

 

Förutom att bese fästningsverken, hade vi tillfälle besöka det relativt nya Ehrensvärdsmuseet och bese amiralens magnifika gravvård.

 

Efter återfärden till Salutorget mottogs vi, i ambassadörens frånvaro på svenska ambassaden av chargé d´affaires Ulrik Tideström som hälsade välkommen och tillsammans med pressrådet Anders Eriksson orienterade om ambassadens arbete. Gruppen fick också tillfälle att bese de ståtliga representationslokalerna. Kvällen avslutades med middag på hotellet Scandic Marina.

Foto: Lasse Zillacus Foto: Lasse Zillacus

Tisdagen inleddes med en rundtur i Helsingfors, varefter följde lunch på Café Esplanad på Norra Esplanaden och besök på Riksdagen där Svenska folkpartigruppens vice ordförande Mats Nylund och sekr Björn Månsson orienterade om aktuella frågor, inte minst det svenska språkets ställning som ju nu diskuteras livligt. Härefter vandrade vi till Nationalmuseet där vi både under Samfundets tidigare mångårige viceordförande Ulf Abels sakkunniga ledning kunde se en del av de nationella konstskatterna och titta in på den särskilda utställningen om Gustaf Mauritz Armfelt, som ju spelade en viktig roll i Sverige under 1700-talets slut och 1800-talets början och sedan under storfurstendömet Finlands första år.  Kvällen avslutades med en elegant föreställning av Trollflöjten på Operan.

 

Foto: Lasse Zillacus Foto: Lasse Zillacus

Den sista dagen inleddes med besök på konstmuseet Atheneum där Ulf Abel berättade om de rika samlingarna. Härefter avåts lunch på klassiska restaurang Savoy. Eftermiddagen var fri innan det var dags att borda Vikingline för hemfärden.

 

Det mesta av de trevliga arrangemangen hade ordnats av styrelseledamoten Lasse Zilliacus som vi är skyldiga ett stort tack för allt arbete som gjorde resan så lyckad.

 

Mats Bergquist