Stadgar

1
Samfundet har till uppgift att stärka förbindelserna mellan Sverige och Finland på den andliga och materiella kulturens område, att sammanföra svenskar och finländare i Sverige med svenskt eller finskt modersmål, att i Sverige arbeta för ökad kännedom om Finland bl a genom föreläsningar, studieresor och utställningar.

 
2
Medlemskap i Samfundet vinnes genom anmälan hos styrelsen. Till hedersledamot kan Samfundet på förslag av styrelsen kalla den som gjort sig särskilt förtjänt om Samfundet eller dess syften.

 

3
I avgift erlägger medlem årligen eller en gång för alla den avgift som Samfundet bestämmer. Underlåter medlem att erlägga stadgad avgift äger styrelsen besluta angående hans utträde ur Samfundet.

 

4
Samfundets styrelse består av ordförande, vice ordförande samt minst åtta och högst tolv ledamöter. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare och klubbmästare. Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av flertalet ledamöter och vid röstetal den mening som ordföranden omfattar. Styrelsens namn tecknas av styrelsens ledamöter två i förening eller av ordföranden eller skattmästaren var för sig.

 

5
Förslag till val avges av en valberedning bestående av tre medlemmar av Samfundet.

 

6
Samfundets räkenskaper avslutas för kalenderår. Räkenskaperna skall senast den 31 mars i avslutat skick, liksom protokoll och andra handlingar, tillhandahållas revisorerna, vilka inom tjugo dagar därefter har att till styrelsen avlämna sin berättelse.

 

7
Samfundet sammanträder till årsmöte före maj månads utgång och dessutom till annat möte enligt styrelsens beslut eller då minst tjugofem medlemmar begär det. På möte skall följande förekomma:

 

1. Val av ordförande för mötet, om såväl Samfundets ordförande som dess viceordförande är förhindrade att fungera som ordförande.


2. Fråga om mötet är stadgeenligt sammankallat.


3. Utseende av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

 

Vid årsmöte skall dessutom förekomma:


4. Styrelsens berättelse.


5. Revisorernas berättelse.


6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


7. Fastställande av antalet övriga styrelsemedlemmar


8. Val för tiden intill nästa årsmöte av:


a. ordförande


b. vice ordförande


c. enligt punkt 7 fastställt antal övriga styrelseledamöter


d. två revisorer


e. en revisorssuppleant


9. Tillsättande av valberedning.


10. Bestämmande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap.

8
Vid möte har varje medlem en röst. Alla frågor, där ej dessa stadgar annat föreskriver, avgöres genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. Omröstningen är öppen. Val sker dock genom omröstning, då så yrkas.

 

9
Samfundets medlemmar kallas till möte skriftligen. Kallelse skall utsändas senast en vecka före mötet. Kallelse till möte skall innehålla meddelande om de viktigaste ärenden, utöver de i § 7 uppräknade, som kommer att behandlas. Fråga som medlem önskar väcka vid årsmöte skall minst två veckor före mötet anmälas hos styrelsen.

 

10
För beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Samfundet erfordras dels att frågan därom först upptages på årsmöte och att minst tre fjärdedelar av de då närvarande medlemmarna förenar sig om beslutet, dels att beslutet bekräftas med samma röstövervikt vid ytterligare ett möte minst en månad senare. Beslut om Samfundets upplösning skall innehålla bestämmelser dels om ändamålet, vartill Samfundets tillgångar efter upplösning skall användas, dels dess handlingars framtida förvaring. Senaste ändring fastställd den 7 november 1983.